ฟอสฟอรัส – การจัดการธาตุฟอสฟอรัสในปาล์มน้ำมัน

ฟอสฟอรัส

การจัดการธาตุฟอสฟอรัสในปาล์มน้ำมัน
Management of phosphorus in mature oil palm

ธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus, P) เป็นธาตุที่มีความสำคัญในการเติบโตของพืช ช่วยในการเติบโตของรากในระยะแรกของการเติบโต ลักษณะทางเคมีของ P ในดินมีความซับซ้อนและขึ้นกับหลายปัจจัย ทำให้การตีความค่าวิเคราะห์ของดินมีความยาก

จำนวนของ P ที่เป็นประโยชน์ในดิน ขึ้นอยู่กับวิธีการในการวิเคราะห์ P จากดิน ดังนั้นถ้าวิธีการวิเคราะห์แตกต่างกัน จะไม่สามารถนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกันได้

การตีความผลวิเคราะห์ P ในดินที่ดีจะต้องมาจากเส้นตอบสนอง (response curve) ที่แสดงค่าระหว่างจำนวนของ P ที่เป็นประโยชน์ในดินกับการตอบสนองของพืชต่อปุ๋ย P ที่ใส่ไป


ลักษณะการขาดธาตุฟอสฟอรัสของปาล์มน้ำมัน

● มีการสังเกตได้ยาก ไม่เหมือนกับการขาดธาตุอาหารอื่นๆ โดยส่วนใหญ่จะพบว่าต้นปาล์มที่ขาด P จะไม่ค่อยโต (stunt) ทางใบสั้น และลำต้นจะมีทรงเหมือนปิรามิด (pyramid shape)

ฟอสฟอรัส, การจัดการธาตุฟอสฟอรัส, ปาล์มน้ำมัน, ฟอสฟอรัสในปาล์ม, อาการ ปาล์ม ขาด ฟอสฟอรัส
ต้นปาล์มที่ขาดฟอสฟอรัสจะมีรูปทรงแบบปิรามิด
(ภาพจาก: www.wikiwand.com)

● พืชอื่นๆ ที่เป็นดัชนีในการบ่งชี้การขาดธาตุฟอสฟอรัส
– ขอบแผ่นในมีสีม่วง เช่นหญ้าคา (Imperata cylindrica)
– ใบของต้นถั่วเสี้ยนป่า (Pueraria phaseoloides) จะมีขนาดเล็ก โตช้า การสร้างปมรากถั่วมีน้อย
● ต้นโคลงเคลง/สำเหร่ (Melastoma malabathricum) และต้นกูดปิ้ด (Dicranopteris linearis) ที่เกิดขึ้นระหว่างแถวของต้นปาล์มน้ำมัน จะเติบโตเร็ว (competitive advantage) จึงอาจทำให้สถานะของ P ในดินมีค่าต่ำได้
● โดยทั่วไป จะพบว่าพืชแสดงอาการขาดธาตุ P เมื่อ P ในดินมีค่าต่ำกว่า 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (วิเคราะห์ด้วยวิธี Bray II method)

ฟอสฟอรัส, การจัดการธาตุฟอสฟอรัส, ปาล์มน้ำมัน, ฟอสฟอรัสในปาล์ม, อาการ ปาล์ม ขาด ฟอสฟอรัส
ใบหญ้าคา ต้นปกติ
(ภาพจาก: www.allkaset.com)

ใบหญ้าคา ต้นปกติ

ฟอสฟอรัส, การจัดการธาตุฟอสฟอรัส, ปาล์มน้ำมัน, ฟอสฟอรัสในปาล์ม, อาการ ปาล์ม ขาด ฟอสฟอรัส
ใบหญ้าคา ขาดธาตุฟอสฟอรัส
(ภาพจาก: www.allkaset.com)

ใบหญ้าคา ขาดธาตุฟอสฟอรัส

ฟอสฟอรัส, การจัดการธาตุฟอสฟอรัส, ปาล์มน้ำมัน, ฟอสฟอรัสในปาล์ม, อาการ ปาล์ม ขาด ฟอสฟอรัส
ต้นถั่วเสี้ยนป่า
(ภาพจาก: www.feedipedia.org)

ต้นถั่วเสี้ยนป่า

ฟอสฟอรัส, การจัดการธาตุฟอสฟอรัส, ปาล์มน้ำมัน, ฟอสฟอรัสในปาล์ม, อาการ ปาล์ม ขาด ฟอสฟอรัส
ต้นโคลงแคลง / สำเหร่
(ภาพจาก: http://phytoimages.siu.edul)

ต้นโคลงแคลง / สำเหร่

ฟอสฟอรัส, การจัดการธาตุฟอสฟอรัส, ปาล์มน้ำมัน, ฟอสฟอรัสในปาล์ม, อาการ ปาล์ม ขาด ฟอสฟอรัส
ต้นกูดปิ้ด
(ภาพจาก: https://en.wikipedia.org)

ต้นกูดปิ้ด

 

สาเหตุของการขาดธาตุฟอสฟอรัส

● บริเวณหน้าดิน (top soil) ถูกนำออกไปหรือมีการชะล้างมาก เช่น พื้นที่ลาดชัน
● การใส่ธาตุ P ไม่เพียงพอ เช่น สวนที่มีผลผลิตสูงมากเมื่อปีที่ผ่านมา จึงมีฟอสฟอรัสติดออกไปกับทะลายที่นำไปขายมาก
● ปุ๋ย P ถูกตรึง (fixed) ด้วยธาตุอลูมินัม (Aluminium, AI) และเหล็ก (Iron, Fe) ในดินที่มีค่าพีเอช (pH) ต่ำ (ดินกรด) รากพืชจึงไม่สามารถนำไปใช้ได้

 

การป้องกันการขาดธาตุฟอสฟอรัส

● ใส่ปุ๋ย P อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะอนุบาลต้นกล้า การย้ายปลูก จนกระทั่งปาล์มโต เพื่อสำรองไว้ในดิน
● รักษาสถานภาพของธาตุ P ทั้งในดินและพืช โดยการใส่ปุ๋ย P เป็นประจำทุกปี โดยการตรวจสอบจากค่าวิเคราะห์ดินและใบพืช
● ป้องกันการชะล้างผิวหน้าดิน เช่น การวางอินทรียวัตถุคลุมผิวดิน
● การเพิ่มความเข้มข้นของ P ในดิน ทำได้โดยการใส่ปุ๋ยร็อคฟอสเฟต (rock phosphate, RP) ปริมาณมากกว่า 160 กิโลกรัมต่อไร่ ให้กับถั่วที่ปลูกคลุมดินระหว่างแถวของต้นปาล์ม เมื่อปาล์มอยู่ในช่วงปาล์มโต (อายุมากกว่า 6 ปี ขึ้นไป)
● ปาล์มที่มีผลผลิตทะลายปาล์มสด (fresh fruit bunch, FFB) มากกว่า 4 ตัน/ไร่/ปี ขึ้นไป จะมีธาตุ P อยู่ในผลผลิตประมาณ 11 กิโลกรัม ต้องใส่ปุ๋ย RP 13.44 กิโลกรัม/ไร่ หรือ 0.5 ถึง 0.7 กิโลกรัม/ต้น/ปี

 

การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสให้มีประสิทธิภาพ

● ในดินกรด (pH น้อยกว่า 5.5) จะใส่ปุ๋ย P จาก RP ส่วนปุ๋ย P แหล่งอื่นๆ เช่น triple superphosphate (TSP, 0-45-0) หรือ diammonium phosphate (DAP,18-46-0) สามารถใช้เมื่อต้องการให้ต้นปาล์มตอบสนองอย่างรวดเร็ว เช่น เมื่อต้นปาล์มแสดงอาการขาดธาตุ P อย่างชัดเจน

อัตราการใส่ปุ๋ย P เป็นดังนี้
0.5 ถึง 0.7 กิโลกรัม/ต้น/ปี สำหรับชดเชย P ที่ถูกนำออกจากแปลง
1.7 ถึง 2.5 กิโลกรัม/ต้น/ปี เมื่อพบว่าต้นปาล์มมีอาการขาดธาตุ P

● P เป็นธาตุที่เคลื่อนที่ในดินได้ช้ามากด้วยวิธีการแพร่ จึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มธาตุที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในดิน P จึงสูญเสียในดินได้ง่ายจากการชะล้าง เช่นในดินทรายจัด (very sandy soil) การใส่ปุ๋ย P บนผิวดินโดยตรงจึงเสี่ยงต่อการถูกชะล้างได้ง่าย การนำปุ๋ยไปใส่กระจายบนกองทางใบปาล์ม (frond stack) ที่ตัดจากต้นลงมาวางไว้เป็นระเบียบระหว่างแถวของต้นปาล์ม จะช่วยให้ P ถูกชะล้างได้น้อยลง และกองทางมีความชุ่มชื้นจึงมีความหนาแน่นของรากมากกว่าบริเวณอื่น

 

อ่านบทความ : ธาตุอาหารที่ปาล์มน้ำมันต้องการ

 


เอกสารอ้างอิง : แปลจาก
Rankine, I. and T.H. Fairhurst. 1999. Management of Phosphorus, Potassium and Magnesium in Mature Oil Palm. Better crops international. 13 (1) 10-15.
Malvi, U. 2011. Interaction of micronutrient with major nutrients with special reference to potassium. Karnataka J. Agric. Sci. 24(1): 106-109.

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน