แจกต้นไม้ / กล้าไม้ ฟรี!
โดย “ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักงานส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้”

แจกต้นไม้ ท่านใดที่มีความสนใจปลูกต้นไม้และต้องการพันธุ์พืชที่คุณภาพและที่สำคัญ ฟรี!….วันนี้ ซีพีไอ ไฮบริด มีข่าวดีมาแจ้งครับ
ทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้ารับ กล้าไม้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ “ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักงานส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้”
โดยทางส่วนเพาะชำกล้าไม้ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจในการผลิตและแจกจ่ายกล้าไม้คุณภาพแก่ชุมชน ดังนั้นผู้สนใจสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์และวิธีการขอเข้ารับกล้าไม้ฟรีได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครับ


หลักเกณฑ์/ขั้นตอน ในการขอรับกล้าไม้

1.  ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง  (ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน)
2.  ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่
3.  ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้  สถานีเพาะชำกล้าไม้ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่แจกจ่ายกล้าไม้  โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
4.  ประชาชนทั่วไปสนใจติดต่อขอรับกล้าไม้ได้รายละไม่เกิน 1,500 ต้น/ปีหากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน  สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ 1,500  ต้น/ปี  โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ
5.  ศาสนสถาน  หน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชนทั่วไป  ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน  10,000  ต้น/ปี แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์   เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ 10,000  ต้น/ปี  โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

 

การพิจารณา

1.  หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ เมื่อได้รับคำขอจะพิจารณาแจกจ่าย
กล้าไม้ได้ตามจำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ยื่นคำขอ ปริมาณกล้าไม้ที่มีอยู่และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก

2.  เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับหนังสือแสดงโครงการจะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นก่อน หากเป็นโครงการที่สมควรสนับสนุนกล้าไม้ให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับจำนวนกล้าไม้ที่ควรสนับสนุน  โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการ จำนวนผู้ยื่นโครงการ  ปริมาณกล้าไม้ที่มี  และจำนวนพื้นที่ปลูก เป็นหลัก


หมายเหตุ:
หน่วยงานที่แจกจ่ายกล้าไม้จะมีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้ดังกล่าว  โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่  50 – 1,000 กล้า และมากกว่า  1,000  กล้า  ขึ้นไป  ในแต่ละกลุ่มให้สุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผู้มาขอรับกล้าไม้  ตามระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ. 2552
แจกต้นไม้

 

หลักฐานการขอรับกล้าไม้ (สำหรับประชาชนทั่วไป)

ดาวน์โหลด หลักฐานและระเบียบ การขอรับกล้าไม้  (ฉบับเต็ม) ที่นี่

1. จำนวนกล้าไม้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,500 ต้น/ปี/ราย
เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ
• บัตรประจำตัวประชาชน

2. จำนวนกล้าไม้ ไม่เกิน 10,000 ต้น/ปี/ราย
เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ
• บัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาการถือครองที่ดิน(พื้นที่ที่จะปลูก)

3. จำนวนกล้าไม้ ไม่เกิน 15,000 ต้น/ปี/ราย
เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ
• บัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาการถือครองที่ดิน(พื้นที่ที่จะปลูก)
• หลักฐานโครงการประกอบคำขอ

4. จำนวนกล้าไม้ ไม่เกิน 20,000 ต้น/ปี/ราย
เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ
• บัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาการถือครองที่ดิน(พื้นที่ที่จะปลูก)
• หลักฐานโครงการประกอบคำขอ

5. จำนวนกล้าไม้ ไม่เกิน 25,000 ต้น/ปี/ราย
เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ
• บัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาการถือครองที่ดิน(พื้นที่ที่จะปลูก)
• หลักฐานโครงการประกอบคำขอ

7. จำนวนกล้าไม้ มากกว่า 25,000 ต้น/ปี/ราย
เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ
• บัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาการถือครองที่ดิน(พื้นที่ที่จะปลูก)
• หลักฐานโครงการประกอบคำขอ

 

สถานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้

สถานที่และเบอร์ติดต่อ หน่วยงานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้ จังหวัดต่างๆ
ดาวน์โหลด รายละเอียดหน่วยงานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้ ที่นี่
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 5569


อ้างอิง : http://new.forest.go.th/nursery/

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน