ปลูกปาล์ม – วิธีแก้ไขสภาพพื้นที่ “ดินพรุ” เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน

ปลูกปาล์ม

ปลูกปาล์มน้ำมัน , ดินพรุ , ป่าพรุ , ดินเปรียว , ปลูกปาล์ม , ปาล์มน้ำมัน , ดิน
วิธีแก้ไขสภาพพื้นที่ “ดินพรุ” เพื่อเพิ่มผลผลิตในการปลูกปาล์มน้ำมัน
ปลูกปาล์มน้ำมัน , ดินพรุ , ป่าพรุ , ดินเปรียว
สภาพป่าพรุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดินพรุ คือ ดินเชิงอินทรีย์ (organic soils/ peat soils) ที่เกิดจากการสะสมของอินทรีย์สารจากกระบวนการเน่าเปื่อยผุพังของพืชพรรณที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ลุ่มต่ำมีน้ำขัง การสลายตัวของอินทรียวัตถุ ที่มีความชื้นสูงและขาดออกซิเจน ทำให้ Fe2+ (เฟอรัส ไออน) และ Mn2+ (แมงกานีส ไออน) มีสภาพเป็นพิษ

ดินพรุ มีสารประกอบไพไรท์ (FeS2) ที่สามารถเพิ่มระดับความเป็นกรดที่ผิวดิน เนื่องจากอากาศไปทำปฏิกิริยาร่วมกับชั้นดินเชิงอินทรีย์ แปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดจะเห็นเด่นชัดด้วยความเป็นกรดสูง มีค่าพีเอช (pH) ต่ำกว่า 3.5 ปริมาณของ Ca Mg และ P ต่ำ จึงยับยั้งการเติบโตของพืช

จากการสำรวจดินพรุในเขตภาคใต้ของไทย พบว่ามีประมาณ 2-3 แสนไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคใต้และตะวันออกของไทย

ปาล์มน้ำมัน , ดินพรุ , ป่าพรุ , ดินพรุในเขตภาคใต้ของไทย
ดินพรุในเขตภาคใต้ของไทย


ดินพรุ
จะมีน้ำท่วมขังทำให้รากพืชหยั่งลงลึกไม่ได้ ต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกบริเวณดินพรุ จึงสามารถล้มเอียงได้
พบว่าพืชกลุ่มปาล์มเป็นพืชที่สามารถทนความเป็นกรดได้ระดับหนึ่ง การปรับปรุงสภาพความเป็นกรดของดินพรุ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

พืชที่ทนสภาพความเป็นกรดได้

ปาล์มน้ำมัน , ดินพรุ , ป่าพรุ , พืชที่ทนสภาพความเป็นกรดได้
พืชที่ทนสภาพความเป็นกรดได้
ปลูกปาล์มน้ำมัน , ดินพรุ , ป่าพรุ , ดินเปรียว
ปาล์มน้ำมัน ในสภาพดินพรุ

ผลผลิตปาล์มในพื้นที่พรุ

ผลผลิตของปาล์มน้ำมันหลังการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดชุดระแงะ (หน่วย กก./ต้น/ปี) ทำการทดลอง 8 ปี ที่ศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส

ปาล์มน้ำมัน , ดินพรุ , ป่าพรุ , ดินเปรียว
ตารางแสดงการเปรียบเทียบบผลผลิตปาล์มน้ำมัน ในการปรับปรุงแก้ไขสภาพดินเปรี้ยว

 

การใส่หินฟอตเฟต(0-3-0) ร่วมกับหินปูนฝุ่น (โดโลไมท์) สามารถเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมันมันได้
และ ปลูกปาล์ม ด้วยวิธีขุดหลุมแบบ hole in hole เพื่อช่วยให้รากของต้นปาล์ม หยั่งลงถึงชั้นดินให้เร็วที่สุด

ปาล์มน้ำมัน , ดินพรุ , ป่าพรุ , การปลูกปาล์ม, hole in hold
การปลูกปาล์มน้ำมัน ด้วยวิธีขุดหลุมแบบ hole in hole เพื่อช่วยให้รากของต้นปาล์ม หยั่งลงถึงชั้นดินให้เร็วที่สุด

 

ข้อมูลผลผลิตการปลูกปาล์มในดินพรุ

● ผลผลิตมีความแปรปรวนอย่างมาก
● Nigeria Lame Estate มีความลึกของดินพรุหลายระดับ 0-25 ซม., 25-150 ซม. และมากกว่า 150 ซม. สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย 13 ปี คือ 2.5 ตัน/ไร่/ปี
● Ajamu Estate มีความลึกของพรุ 1-4 เมตร ให้ผลผลิต 3.8 ตัน/ไร่/ปี
● ดินพรุของประเทศมาเลเซีย ผลผลิตเฉลี่ย 7 ปี เท่ากับ 4.21 ตัน/ไร่/ปี (จำนวนต้นปลูก 26 ต้น/ไร่)

อ่านบทความ “วิธีปลูกปาล์มน้ำมัน ปลูกอย่างไร? ต้องเตรียมอะไรบ้าง?”แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน