อาการธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมไม่สมดุล

ธาตุอาหาร ปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมัน, ไนโตรเจน, โพแทสเซียม, ธาตุ

ธาตุไนโตรเจนกับโพแทสเซียมไม่สมดุล
Nutrient (N) Potassium (K)  Imbalance

อาการขาด ธาตุอาหาร ปาล์มน้ำมัน แสดงออกที่ใบเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการเติมธาตุอาหารในส่วนที่ไม่เพียงพอ ควบคู่กับ การประเมินผลของค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารที่สะสมอยู่ที่ใบ อาการธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมไม่สมดุลกัน (N/K imbalance) ของปาล์มน้ำมัน นั้นจะแสดงออกคือ ใบย่อยจะมีแถบสีขาว (white stripe) ปรากฏขึ้นมาตามแนวยาวของใบย่อย มองเห็นเป็นริ้วสีขาวสลับเขียว เพราะอาการนี้จะไม่ทำให้ใบย่อยเป็นสีขาวซีดทั้งหมด

**อาการธาตุ N/K ไม่สมดุลของปาล์มน้ำมัน ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของอาการขาดธาตุโพแทสเซียม**


อาการขาดธาตุโพแทสเซียมแสดงออกได้หลายอย่าง มีอาการหลักๆ เช่น

ปาล์มน้ำมัน, ไนโตรเจน, โพแทสเซียม, ธาตุ1. ใบย่อยจะเป็นจุดประสีส้ม การจายตามแผ่นใบ (orange spotting) ซึ่งจะเกิดในทางใบที่มีอายุมาก ในกรณีที่เป็นมากจุดประสีส้มจะกลายเป็นสีส้ม-เหลือง และแสงแดดสามารถส่องทะลุผ่านแผ่นใบได้ จนในที่สุดแผ่นใบจะแห้งตายไป
วิธีทดสอบอาการขาดโพแทสเซียมอย่างง่ายๆ คือ ปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินรอบต้นปาล์ม ถ้าใบของถั่วมีอาการขอบใบไหม้โดยรอบ แสดงว่ามีธาตุโพแทสเซียมยังไม่เพียงพอ

2. อาการแถบใบขาว  (white stripe) เป็นอาการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการขาดธาตุโพแทสเซียม เป็นอาการที่มีความซับซ้อนทางสรีรวิทยา (complex physiological disorder) พบได้บ่อยในปาล์มเล็ก (ต้นปาล์มอายุน้อยกว่า 6 ปี) และปาล์มที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว (vigorously growing palms)

อาการขาดธาตุไนโตรเจน โพแทสเซียม และโบรอน เชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกันหลายแบบ เช่น อาการที่เกิดแถบใบขาวที่ใบย่อย จะมีผลต่อเนื่องยาวนานเพราะอาการจะไม่หายไปแม้ใบจะมีอายุมากขึ้น ส่วนอาการแถบใบขาวที่เกิดขึ้นพร้อมกับใบจุดประสีส้มนั้นจะพบว่า ค่าความเข้มข้นของธาตุโบรอนที่ใบมีต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ตัวอย่างเช่น ความเข้มข้นของ N เท่ากับ 2.92%, P เท่ากับ 0.78% และ B เท่ากับ 5 ppm

 

โพแทสเซียม เคลื่อนที่ได้ช้าถ้าอยู่สารละลายดิน แต่จะสามารถเคลื่อนที่ในดีเมื่ออยู่ในต้นพืช อาการ N/K ไม่สมดุลจะเริ่มเกิดขึ้นจากส่วนปลายของใบยอดที่เพิ่งแตกออกมาใหม่ เป็นไปได้ว่าต้นปาล์มที่เติบโตอย่างรวดเร็วจึงต้องการธาตุอาหารในปริมาณมาก แต่ถ้ารากของต้นปาล์มดูดธาตุอาหารจากดินไปไม่ทันเพียงพอกับความต้องการของใบใหม่ที่กำลังเติบโต ก็จะทำให้ใบปาล์มแสดงอาการขาดธาตุได้ วิธีการแก้ไขอาการ N/K ไม่สมดุลของปาล์มน้ำมันยังไม่พบวิธีการที่ชัดเจน การกระจายใส่ปุ๋ยแต่ละชนิดให้น้อยลงแต่ใส่ให้บ่อยครั้งขึ้นน่าจะช่วยลดอาการไม่สมดุลของธาตุอาหารลงได้ หรือเมื่อต้นปาล์มเติบโตจนเป็นปาล์มโต (mature) หรืออายุมากกว่า 6 ปี ขึ้นไปอาการนี้อาจจะลดลงได้

อ่านบทความ : ธาตุอาหารที่ปาล์มน้ำมันต้องการ


เอกสารอ้างอิง :
Uexkull, H.R and T.H. Fairhurst. 1999. Some nutritional disorders in oil palm. Better crop international. 1(13): 16-21.
Malvi, U. 2011. Interaction of micronutrient with major nutrients with special reference to potassium. Karnataka J. Agric. Sci. 24(1): 106-109.

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน