พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ที่ดี ดูอย่างไร? เลือกอย่างไร?

พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ทราบหรือไม่ครับว่าการเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดี มีชัยไปเกินครึ่ง เพราะหากเราไม่ศึกษาและทราบถึงวิธีการเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้ดีแล้วนั้น ผลลัพธ์ที่ได้ในอนาคตอาจจะเป็นฝันร้ายของหลายๆท่านก็เป็นได้ เช่น ต้นปาล์มไม่ออกผลผลิต หรือให้ผลผลิตต่ำ หรือทะลายลีบฝ่อ หรือต้นปาล์มไม่ทนทานต่อโรค เป็นต้น  ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนปาล์มหรือผู้ที่คิดจะเริ่มต้นการทำสวนปาล์ม ควรใส่ใจการเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมันเป็นพิเศษ เพื่อลดและป้องกันอัตราการสูญเสียในอนาคต…วันนี้ซีพีไอ ไฮบริดมีข้อแนะนำการเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ถูกวิธี..มาฝากครับ โดย เกษตรกรและผู้ซื้อ ควรใส่ใจ/ตรวจสอบ/สังเกต 9 ข้อจากแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่าย ดังนี้ครับ

1. เลือกสายพันธุ์ให้ถูกต้อง

ผู้ซื้อควรเลือกซื้อและมั่นใจว่าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ซื้อนั้นเป็น พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า / พันธุ์ปาล์มน้ำมันเทอนารา
(อ่านบทความ “ความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์”)


2. ตรวจสอบแหล่งผลิต

เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน, พันธุ์ปาล์มน้ำมัน, พันธุ์ปาล์ม ที่ดีที่สุด

มีประวัติพันธุ์ (Breeding Program) ชัดเจน ต้องสามารถระบุสายพันธุ์ และที่มาของพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ได้ เกษตรกรจำเป็นต้องทราบชื่อและที่ตั้งของแหล่งผลิต ดังนั้นควรเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งต้องมั่นใจได้ว่าผู้ผลิตได้คัดเลือกพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรง
ซีพีไอ ไฮบริด เรามีการใช้ระบบบาร์โค้ดสำหรับการผสมเกสร ใช้ระบบ Barcode เพื่อป้องกันความผิดพลาด รวมทั้งใช้โปรแกรมประมวลผลเฉพาะที่สามารถตรวจย้อนถึงที่มาของเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าปาล์มน้ำมันได้

3. มาตรฐานของแหล่งผลิต

พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด ได้รับรองมาตรฐานการผลิตระบบการผลิต ISO 9001 : 2015
พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด ได้รับรองมาตรฐานการผลิตระบบการผลิต ISO 9001 : 2015

เลือกซื้อพันธุ์จากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ ผ่านการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร, ผ่านมาตรฐาน ISO เป็นต้น

4. กระบวนการผลิตต้องเป็นระบบปิด

เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน, พันธุ์ปาล์มน้ำมัน, พันธุ์ปาล์ม ที่ดีที่สุด

พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดี  ควรผลิตใน“ระบบปิด” คือผลิตภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด
กระบวนการผลิตอยู่ในระบบปิด เช่น การปิดถุงครอบเพื่อป้องกันปัจจัยแวดล้อมภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนการผลิต

5. ความมีมาตรฐานของแปลงเพาะกล้า

ต้นกล้า พันธุ์ปาล์มน้ำมัน, Young Seedling palm oil

พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดี ควรปลูกในแปลงเพาะที่ได้มาตรฐานจะมีการคัดทิ้งต้นกล้าที่ผิดปกติประมาณ 20-25% จากจำนวนต้นกล้าเริ่มต้นที่เพาะทั้งหมด เพราะต้นกล้าปาล์มนำ้มันทุกสายพันธุ์ในปัจจุบันยังมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมสูง ต้นกล้าที่ตำ่กว่ามาตรฐานเหล่านี้ อาจแสดงออกถึงความผิดปกติเมื่อนำไปปลูกแล้ว ในกรณีรุนแรงอาจทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้

6. ตรวจดูความสมบูรณ์ของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

ต้นกล้าใหญ่, ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน, เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด, พันธุ์ปาล์มที่ดีที่สุด, พันธุ์ปาล์ม, พันธุ์ปาล์มน้ำมัน, พันธุ์ปาล์มซีพีไอ
ต้นกล้าใหญ่, ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน, เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด

ต้นกล้าที่แข็งแรง สมบูรณ์ ต้องแสดงออกถึงลำต้นที่แข็งแรง โคนใหญ่ รูปทรงต้นได้สัดส่วน
ไม่สูงชะลูด มีใบขนนกกางเต็มที่ ใบไม่หงิกงอหรือบิดเบี้ยวไป รวมทั้งมีลักษณะที่ดี ไร้อาการผิดปกติ

7. แหล่งจำหน่าย ต้องมีใบอนุญาต

แหล่งจำหน่ายต้องได้รับใบอนุญาติรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า จากกรมวิชาการเกษตร และเกษตรกรต้องขอใบเสร็จรับเงินจากแปลงเพาะที่ขายต้นกล้าทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานการซื้อขาย

8. ต้นกล้าปาล์มน้ำมันควรมีอายุ/ขนาดที่เหมาะสม

เช่น หากต้องการปลูกทันทีควรเลือกต้นกล้าที่มีอายุ 8-12 เดือน หรือหากต้องการนำไปอนุบาลดูแลก่อนควรเลือกต้นกล้าเล็กที่มีอายุ 2-4 เดือน

9. สถิติของเปอร์เซนต์น้ำมัน

พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดี นั้นผู้ซื้อจะต้องสามารถตรวจสอบสถิติของเปอร์เซนต์น้ำมัน และความสม่ำเสมอของผลผลิต จากผู้ผลิตรายนั้นๆ ได้

ตัวอย่างสถิติเปอร์เซนต์น้ำมัน ของพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด

อายุ

ผลผลิต/ไร่/ปี

จำนวนทะลาย/ต้น/ปี

น้ำหนัก/ทะลาย

เปอร์เซนต์นำ้มัน/ทะลาย

ผลผลิตนำ้มัน/ไร่/ปี

3

1,997

21

4.4

30.6

611

4

2,973

23

5.8

33.5

862

5

3,780

18

9.1

35.8

1,353

6

4,719

21

10.2

33.8

1,595

ค่าเฉลี่ย

3,367

21

7.4

32.3

1,105

 

ปาล์มใต้โคน, ต้นกล้าปาล์มใต้โคน
ต้นกล้าปาล์มใต้โคน

 

การนำปาล์มใต้โคนมาปลูก มีโอกาสอาจจะโชคดีได้ต้นที่ให้ผลผลิตที่สูงนั้นมีน้อยมาก เพราะการงอกของปาล์มใต้โคนนั้นเราไม่อาจทราบได้ว่า ต้นปาล์มใต้โคนนั้นๆ ได้รับการผสมมาจากต้นพ่อพันธุ์ต้นไหนมา ถึงแม้ว่าต้นแม่พันธุ์ที่เห็นอาจจะมีทะลายอยู่ด้านบนเป็นทะลายที่มีผลผลิตสูงก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ดีเพียงพอในการตัดสินใจนำมาปลูก

เหล่านี้เป็นหลักการเบื้องต้นในการเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดี เบื้องต้น ที่ช่วยลดความผิดพลาดในอนาคตเมื่อต้นปาล์มออกผลผลิตได้ นอกจากการเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันจะมีความสำคัญแล้ว ยังมีปัจจัยเรื่องการจัดการดูแลปาล์มน้ำมัน โดยเกษตรกรควรศึกษาวิธีการเคล็บลับต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ก็จะทำให้สวนปาล์มน้ำมันของท่านได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าต่อไปในอนาคต

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน