การให้น้ำปาล์มน้ำมัน การให้น้ำพืช – พืชต้องการน้ำวันละเท่าไหร่?

การให้น้ำปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดี ในเขตที่มีปริมาณน้ำฝนสูง ประมาณ 2,500 – 3,500 มิลลิเมตร/ปี และมีช่วงแล้ง (เดือนที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร) ไม่เกิน 3 เดือน โดยปริมาณน้ำฝนขนาดนี้หลักๆ จะอยู่ในแถบประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ คอสตาริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันและส่งมาจำหน่ายยังประเทศไทย
แต่เมื่อ พันธุ์ปาล์ม เหล่านี้ ถูกนำมาปลูกในประเทศไทย ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า และมีช่วงแล้งที่ยาวนานเกินกว่า 3 เดือน ทำให้พันธุ์ปาล์มน้ำมันเมื่อพบกับผลกระทบแล้ง
จะเกิดอาการมีรอบช่อดอกตัวผู้ ขาดคอ ไม่มีช่อดอก ช่อดอกเน่า ขนาดทะลายเล็ก ระบบรากไม่พัฒนา ซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้ ส่งผลให้ได้ผลผลิตลดลง ผลผลิตไม่ตรงตามลักษณะพันธุ์ของประเทศผู้ผลิต อันเนื่องมาจากความแตกต่างของสภาพแวดล้อม

ปริมาณน้ำฝนและการกระจายตัวของฝน เป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสมกับปาล์มน้ำมันโดยเฉลี่ยปีละอย่างน้อย ประมาณ 2,000 – 3,000 มม. ขึ้นไป โดยที่จะต้องไม่มีสภาพแห้งแล้งนานเกินไป ปริมาณการตกของฝนในรอบปี ต้องดีและสม่ำเสมอ เดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุด ไม่ควรต่ำกว่า 100 มม. และไม่ควรมีเดือนขาดน้ำนานเกิน 4 เดือน

ปาล์มต้องการน้ำวันละเท่าไร? เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยครั้ง วันนี้ ซีพีไอ มีความรู้เรื่องการให้น้ำกับพืชมาฝากกันค่ะ

การให้น้ำแก่ปาล์มน้ำมัน หรือการให้น้ำแก่พืช โดยวิธีคิดแบบเดิม คือ ให้น้ำตามปริมาณความต้องการน้ำของพืชแต่ละชนิด ที่คำตอบจะออกมาในรูปของจำนวนลิตรต่อต้นต่อวัน 
โดยไม่คำนึงถึงสภาพอากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่กำหนดอัตราการคายน้ำของพืช

แต่วิธีคิดแบบใหม่ คือ การให้น้ำตามค่าพลังงานของน้ำในดิน โดยควรรักษาระดับให้อยู่ในช่วงที่รากพืชดูดไปใช้ได้ง่ายที่สุด
อุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าพลังงานของน้ำในดินเรียกว่า เทนซิโอมิเตอร์ (Tensiometer)
โดยฝังเครื่องที่ความลึก 1/4 ของชั้นรากพืช เพื่อบอกเวลาเริ่มให้น้ำ และฝังที่ความลึก 3/4 ของชั้นรากพืชเพื่อบอกเวลาหยุดให้น้ำ

การให้น้ำปาล์มน้ำมัน

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน