การจัดอบรม การให้ความรู้เกี่ยวกับ ปาล์มน้ำมัน

ความเป็นมา

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำ “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ปี 2551-2555 โดยกำหนดเป้าหมายขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 2.5 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกทดแทนสวนปาล์มน้ำมันเก่าด้วยปาล์มพันธุ์ดี 0.5 ล้านไร่ และเพิ่มผลผลิตจาก 3.0 ตันต่อไร่ เป็น 3.5 ตันต่อไร่ต่อปี อัตราน้ำมันจากร้อยละ 17 เป็น ร้อยละ 18 ซึ่งผลผลิตน้ำมันปาล์มส่วนหนึ่งนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคเพื่อการส่งออก ในขณะเดียวกันมีการรวมตัวของอาเซียน ไปสู่การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในปี 2558 เพื่อให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน จำนวน 11 สาขา ซึ่งสินค้าเกษตรเป็นหนึ่งในสินค้าที่ต้องเข้าร่วม

    ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร เตรียมการรองรับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีอาเซียน และเป็นการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรรายย่อยให้สามารถปรับตัวต่อสู้กับการค้าเสรีในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม บริษัทฯ จึงได้มีโครงการ การจัดอบรม ให้ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมัน เพื่อเกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปาล์มน้ำมัน และเพิ่มพูนความรู้เรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

    ความพร้อมทางวิชาการ และจากประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 30 ปี ในการทำสวนปาล์มน้ำมันกว่า 20,000 ไร่ ทำให้ หน่วยงานส่งเสริมการขาย ของ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด มีองค์ความรู้ และเทคนิคการถ่ายทอด ให้กับกลุ่มเกษตรกร และผู้สนใจที่เข้าอบรม สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้กับสวนปาล์มน้ำมันของตนเองได้ อย่างเข้าใจและมีประสิทธิผล

การจัดอบรม

หัวข้อการจัดอบรม
  ประวัติความเป็นมา

• ข้อมูลปาล์มน้ำมันทั่วไป
• การเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
• การจัดการพื้นที่และการปลูก
• การดูแลสวนปาล์มน้ำมันให้มีประสิทธิภาพ
• การนำความรู้ทางงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต
• โรคและแมลงศัตรูพืช
• การเก็บเกี่ยวและดูแลรักษา
• การเลี้ยงนกแสก
** หลักสูตรการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นฐานของผู้เข้าฟังบรรยาย **

 

การจัดอบรมวัตถุประสงค์
• เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องในการเริ่มทำสวนปาล์มน้ำมัน
• เพื่อให้สามารถจัดทำสวนปาล์มน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• พัฒนาความรู้และประสิทธิภาพด้านการปลูกปาล์มน้ำมันทุกมิติ

ระยะเวลาการจัดอบรม
เวลา 8.00 – 11.00 น. โดยประมาณ
ฟังบรรยายโดยประมาณ 2 ชม.
เข้าเยี่ยมชมเส้นทางภายใน ศูนย์การเรียนรู้การปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน โดยประมาณ 1 ชม.

สถานที่
ศูนย์การเรียนรู้การปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (CPI Learning Center)

จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม
กลุ่มย่อย จำนวนน้อยกว่า 10 ท่าน เข้าชม ตามวันเวลา ที่บริษัทฯ กำหนด
กลุ่มใหญ่ จำนวน 20 ท่านขึ้นไป สามารถติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมการขาย เบอร์โทร 077-599680

ค่าใช้จ่าย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าฟัง และชม

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน