วิธีเพาะเมล็ดปาล์ม
วิธีเพาะเมล็ดปาล์ม

วิธีเพาะเมล็ดปาล์ม
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีทั้งเกิดขึ้นเองในธรรมชาติ และที่ถูกปลูกขึ้นจำนวนมากมากในเขตร้อน คือ แอฟริกา อเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การกระจายหรือแพร่ขยายพันธุ์เมล็ดปาล์มในแหล่งปาล์มตามธรรมชาตินั้นจะต้องอาศัยทั้งมนุษย์และสัตว์ เช่น พวกสัตว์ฟันแทะที่กัดกินผลปาล์ม ซึ่งการกัดแทะอาจเป็นปัจจัยให้ความมีชีวิตของเมล็ดลดลงได้ การงอกของปาล์มน้ำมันตามธรรมชาติต้องใช้ระยะเวลานานและขึ้นอยู่กับฤดูกาล พบว่าเมล็ดปาล์มมักงอกได้เร็วในป่าเปิดใหม่ที่มีอุณหภูมิสูง สำหรับในป่าธรรมชาติพบว่า 50-70 % เมล็ดจะงอกอย่างช้าๆ แม้จะได้รับความชื้นอย่างพอหมาะ

ผลปาล์มน้ำมันประกอบด้วยผิวเปลือกนอก (exocarp) ชั้นเปลือกนอก (mesocarp) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเส้นใยสีส้มแดงเมื่อสุกและมีน้ำมันในอยู่ในชั้นนี้(เรียกน้ำมันเปลือกนอก) และเมล็ดปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีลักษณะแข็งคล้ายลูกมะพร้าว ประกอบด้วยกะลา (shell หรือ endocarp) และเนื้อในเมล็ด (kernel) โดยมีคัพภะ (embryo) อยู่ภายในตรงกับช่องบนกะลาสำหรับงอก (germ pore) ที่มีประมาณ 3 ช่อง ภายในกะลานั้นประกอบด้วยอาหารต้นอ่อนมีน้ำมันสะสมอยู่(เรียกว่าน้ำมันเมล็ดใน) โดยปกติเมล็ดปาล์มน้ำมันมีระยะการพักตัว การงอกต้องถูกกระตุ้นด้วยอุณหภูมิที่สูง การพักตัวของเมล็ดพืชเกิดจากการขาดปัจจัยที่เหมาะสมในการงอก เช่น อุณหภูมิ ความชื้นและออกซิเจน เป็นต้น หรือเพื่อให้มีเวลาปรับตัวให้เข้ากับระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม การทำลายระยะการพักตัวของเมล็ดสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การให้ความร้อน หรือการแช่น้ำ เป็นต้น

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ได้ตัดสินใจดำเนินงานปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซึ่งนำไปสู่การผลิตเมล็ดพันธุ์ จึงมีวิธีการเพาะเมล็ดที่ทำให้เมล็ดปาล์มน้ำมันงอกได้เร็วขึ้น มีอัตราการงอกสูงและเพียงพอต่อความต้องการ

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน (dry seed production)

หลังจากการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันที่สุกแก่แล้ว นำทะลายมาบ่ม 2-3 วัน เพื่อให้ผลปาล์มร่วงมากขึ้นทำให้ง่ายต่อการปลิดเมล็ดออกจากซัง แยกผลออกจากซังด้วยเครื่องปลิดเมล็ด หลังจากนั้น นำผลปาล์มที่ปลิดได้เข้าเครื่องปั่นเมล็ดพร้อมเติมน้ำยาล้างซักล้างเพื่อ ล้างน้ำมันออกจากเมล็ด และเปิดน้ำเพื่อล้างเศษเปลือกออก ซึ่งจะแยกเนื้อเปลือกนอกออกจากเมล็ด ปั่นจนกระทั่งสังเกตว่าเมล็ดมีส่วนของเส้นใยที่หุ้มอยู่เหลือน้อยที่สุด

นำเมล็ดที่ปั่นเสร็จแล้วไปแช่น้ำอีก 5-7 วัน เพื่อให้เส้นใย เปื่อยยุ่ยหลุดออกจากเมล็ดและง่ายต่อการขัดเมล็ด นำเมล็ดมาขัดเส้นใยรอบนอกออกโดยเครื่องปั่นเมล็ดอีกครั้ง จนกระทั่งเส้นใยหลุดออกจนหมด การปั่นแยกเอาส่วนเปลือกออกและการขัดเมล็ดจะทำให้ได้เมล็ดปาล์มที่สะอาด สามารถเก็บรักษาได้นาน บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด  ได้คิดค้นอุปกรณ์การขัดเมล็ดขึ้นมาเอง ทำให้สามารถลดต้นทุนการขัดเมล็ดได้ ซึ่งบริษัทฯ อื่นยังใช้แรงงานคนในการขัดเมล็ดที่ละเมล็ด

แช่เมล็ดที่สะอาด ปราศจากเส้นใยในสารละลายคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อนาน 15 นาทีนำไปผึ่งหมาดๆ แล้วแช่ยากันเชื้อราอีก 10 นาที ผึ่งในที่ร่มอีก 2-3 วัน

 

 

การเก็บรักษาเมล็ดระยะยาว (seed storage)


การผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ที่ได้มาตรฐาน ต้องนำเมล็ดที่ผึ่งไว้เก็บไว้ในถุงพลาสติกหนา ปิดปากถุงให้มิดชิดเพื่อรักษาระดับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศภายในถุงไว้ที่ 205% เก็บไว้ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ 18-20 ºC ซึ่งจะเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ได้ไม่เกิน 2 ปี

 

 

 

 

การเพาะเมล็ด (germinated seed production)

นำ เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ที่ต้องการเพาะมาให้ความร้อนเพื่อทำลายระยะพักตัว (Pre-heating treatment) โดยการใส่เมล็ดในกระปุกพลาสติก กระปุกละ 300-500 เมล็ด ปิดฝาให้แน่น จากนั้นเข้าอบในห้องร้อนที่มีอุณหภูมิ 40±1 ºC  และฉีดน้ำให้ความชื้นทุก 7 วัน พร้อมตรวจหาเมล็ดที่เริ่มงอก เมื่อพบเมล็ดที่เริ่มงอกให้แยกเมล็ดที่งอกแล้วมามาใส่ในกระปุกอีกใบหนึ่งนำ ไปเพาะในห้องที่อุณหภูมิปกติ หลังจากครบ 45 วัน จึงนำเมล็ดทั้งหมดที่อยู่ในห้องร้อนมาเพาะงอกที่ห้องอุณหภูมิปกติ จากนั้น 7-15 วัน เมล็ดที่อยู่ในห้องอุณหภูมิปกติจะเริ่มงอก คัดแยกมล็ดที่งอกแล้วออกจากกระปุก มาใส่ในชั้นพลาสติกรอให้เมล็ดที่มีลักษณะสมบูรณ์ มีรากยาวประมาณ 1 ซม. จึงนำไปปลูกในโรงเรือนอนุบาลต้นกล้าปาล์มต่อไป

พันธุ์ปาล์มน้ำมัน  “ซีพีไอ ไฮบริด” มีคุณสมบัติสูง ระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 90001 : 2015 และยังผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร (เลขรับรอง 13/2560)

การผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน การเพาะเมล็ดปาล์ม – พันธุ์ปาล์มน้ํามันที่ดีที่สุด ซีพีไอ ไฮบริด พันธุ์ปาล์ม ทนแล้ง ผลผลิดสูง 5-7ตัน/ไร่/ปี เปอร์เซนต์น้ำมันสูง

 

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน