ชาวสวนปาล์ม เฮ! “พาณิชย์”คลอดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประกันรายได้ปาล์มน้ำมันแล้ว ดีเดย์ 1 ตุลาคมนี้จ่ายเงินชดเชยให้ชาวสวนปาล์มน้ำมันรอบแรก

ประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน

ประกันรายได้, ราคาปาล์ม, ประกันราคาปาล์มน้ำมัน, โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี 2562-2563, ขึ้นทะเบียน ประกันรายได้, ชาวสวนปาล์ม, กสก, โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน, ปาล์มน้ำมัน, สวนปาล์ม, ชดเชยรายได้
ชาวสวนปาล์ม เฮ! “พาณิชย์”คลอดเงื่อนไข ประกันรายได้ปาล์มน้ำมันแล้ว ดีเดย์ 1 ตุลาคมนี้จ่ายเงินชดเชยรอบแรก

 

ประกันรายได้, ราคาปาล์ม, ประกันราคาปาล์มน้ำมัน, โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี 2562-2563, ขึ้นทะเบียน ประกันรายได้, ชาวสวนปาล์ม, กสก, โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน, ปาล์มน้ำมัน, สวนปาล์ม, ชดเชยรายได้
การประชุมชี้แจงโครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563
ขอบคุณภาพจาก : mgronline.com

“พาณิชย์”คลอดหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน กำหนดเงื่อนไข เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียน ปลูกปาล์มอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี ได้สิทธิ์ 25 ไร่ กำหนดให้ไร่ละ 2,906 กิโล ราคาประกันที่ 4 บาท จ่ายเงินงวดแรก 1 ต.ค.นี้ งวดต่อไปวันที่ 1 หรือ 16

ศูนย์ข่าวศรีราชา – กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เลือกจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดนำร่องจัดประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 62-63 ดีเดย์ 1 ตุลาคมนี้ จ่ายเงินรอบแรก

วันนี้ (14 ก.ย.) นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมชี้แจงโครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 ที่มีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจังหวัดภาคกลางและตะวันออก ประกอบด้วย สระแก้ว จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ตราด กาญจนบุรีและชลบุรี เข้าร่วม และมีนางเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 ซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าว จำเป็นต้องสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ ทั้งเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การดำเนินโครงการ และสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรพึงได้รับ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2562 ที่ผ่านมา นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2562-63 ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่ำตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแล้ว

ประกันรายได้, ราคาปาล์ม, ประกันราคาปาล์มน้ำมัน, โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี 2562-2563, ขึ้นทะเบียน ประกันรายได้, ชาวสวนปาล์ม, กสก, โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน,
หลักเกณฑ์ วิธีการ ดำเนินการ “โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี 2562-2563”

ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมโครงการ ได้กำหนดให้เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการได้ ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามพื้นที่ๆ ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ และต้องเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยราคาเป้าหมายผลปาล์มทะลาย ที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18%

สำหรับการคิดเฉลี่ยต่อไร่ เพื่อพิจารณาการชดเชยส่วนต่าง ได้ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีทั้งประเทศของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี หรือ 36 เดือน โดยใช้ผลผลิตช่วงเดือนก.ย.2559-ส.ค.2562 เฉลี่ยทั้งประเทศเท่ากับ 2,906 กก.ต่อไร่ต่อปี เพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้ในการคำนวณเงินชดเชยส่วนต่างที่จ่ายให้แก่เกษตรกร ส่วนราคาตลาดอ้างอิง คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และแจ้งราคาตลาดอ้างอิงให้กับ ธ.ก.ส. ในช่วง 3 วันทำการก่อนวันครบกำหนดจ่ายเงิน เพื่อให้ ธ.ก.ส. นำไปใช้ในการคำนวณเงินชดเชยส่วนต่างและโอนเงินให้แก่เกษตรกรต่อไป

ส่วนระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกร กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน เริ่มจ่ายงวดแรกวันที่ 1 ต.ค.2562 และงวดต่อไป จะจ่ายวันที่ 1 หรือวันที่ 16

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายชื่อไปให้ ธ.ก.ส. จากนั้น ธ.ก.ส. จะเป็นผู้จ่ายเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง โดยคาดว่าจะจ่ายประมาณ 8 งวด จากเงื่อนไขที่จะต้องจ่ายระยะห่างงวดละประมาณ 45 วัน และก่อนที่ ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกร คณะอนุกรรมการฯ จะจัดส่งราคาส่วนต่างที่จะต้องจ่ายให้กับเกษตรกร ไปให้ ธ.ก.ส. ในแต่ละงวดก่อน ทำให้เงินที่จะจ่ายเข้าบัญชีเกษตรกรแต่ละงวดจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้น หักด้วยราคาประกันที่ 4 บาท
ที่มา :
(commercenewsagency.com) Commerce News Agency
(mgronline.com) ข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ (เมเนเจอร์ ออนไลน์)

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน