เชิญร่วมประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award 2019)
ชิงรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท
สมัคร/เข้าร่วมประกวด..ฟรี
ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2562

จัดโดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 

ความเป็นมาโครงการ
การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย หรือ Agri Plus Award 2019 เป็นการประกวดชิงรางวัลระดับชาติ จัดโดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรไทย และยกระดับจากความเป็นสินค้าโภคภัณฑ์สู่ความเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่เกิดจากการต่อยอดด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยและขยายการบริโภค ตลอดจนการส่งออกสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้โมเดล “Thailand 4.0”

การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยหรือ Agri Plus Award 2019 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการ เจ้าของผลิตภัณฑ์ และนักวิจัยไทย ร่วมส่งผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีงานวิจัยรองรับ เพื่อแสดงศักยภาพ สร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพัฒนาสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรม พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสินค้าเกษตรไทยในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

ประเภทผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ
1. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร (Food Product) ที่วางจำหน่ายแล้ว
2. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร (Food Product) ต้นแบบที่มีงานวิจัยรองรับ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ หรือ ประชาชนทั่วไป

 

ขั้นตอน/ใบสมัครประกวด ประเภท Food

 

ขั้นตอน/ใบสมัครประกวด ประเภท Non-Food

 

 

รางวัลสำหรับการประกวด

รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร (Food Product)

รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร (Food Product)

 

รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food Product)

รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food Product)

 

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน