ขอเชิญร่วมงานสัมนา
“เปิดโลกปาล์มนำ้มันกับซีพีไอ”

จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ และศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ใน วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562


วัตถุประสงค์           เพื่อเผยแพร่หลักคิดและวิธีการจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย         เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันระดับหัวก้าวหน้า
จำนวนผู้เข้าร่วม      150 คน

กำหนดการ
08.30 – 09.0 น. – ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. – รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย คุณอุทิศ นิลแสวง ผู้จัดการบริษัท
09.15 – 09.30 น. – กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย คุณโกศล นันทิลีพงศ์ กรรมการผู้จัดการ
09.30 – 10.00 น. –   บรรยาย “อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของปาล์มน้ำมันลูกผสมซีพีไอ ไฮบริด”  โดย ศ.ดร.กฤษฎา สัมพัทธารักษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์พืช
10.00 – 11.00 น. –   บรรยาย “30 ปี ความสำเร็จ รัฐร่วมเอกชน ในการสร้างองค์ความรู้ปาล์มน้ำมัน”  โดย ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวฟิสิกส์ของพืช
11.00 – 12.00 น. – บรรยาย “กลยุทธ์การจัดการสวนปาล์มน้ำมันขนาดใหญ่” ดร.กวิน ปุญโญกุล นักวิชาการปาล์มน้ำมัน


วิธีการลงทะเบียน เพื่อสำรองที่นั่ง

1. เพิ่มเพื่อนไลน์ @cpihybrid
2. แจ้งชื่อ
3. เบอร์โทร
4. ระบุจำนวนไร่ที่ปลูกปาล์ม/จังหวัดที่ปลูก
5. เจ้าหน้าที่จะแจ้งลำดับการลงทะเบียน เพื่อใช้ในการเข้าร่วมงาน


แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน