ครม. อนุมัติแล้ว! เงินช่วยเหลือชาวสวนปาล์ม 1,500 บาท/ไร่ … ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ จำนวน 1.5 แสนราย

เงินช่วยเหลือชาวสวนปาล์ม 1,500 บาท/ไร่, รัฐอุ้มราคาปาล์ม, ข่าว, ข่าวปาล์ม, น้ำมันปาล์ม, ปาล์มน้ำมัน, ราคาปาล์มน้ำมัน, ไร่ละ 1500, รับบาลช่วยเกษตรกร, ชาวสวนปาล์ม, เงินชดเชย
เงินช่วยเหลือชาวสวนปาล์ม 1,500 บาท/ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ จำนวน 1.5 แสนราย – มาตรการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

 

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 4 ธันวาคม 2561 – ครม.เห็นชอบมาตรการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน  ไฟเขียว เงินช่วยเหลือชาวสวนปาล์ม 1,500 บาท/ไร่  เพื่อช่วยบรรเทาภาระของเกษตรกร

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(ขอบคุณภาพจาก : thaipbs.or.th)

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยบรรเทาภาระของเกษตรกร โดยเรื่องดังกล่าวได้ผ่านมติจากคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติมาแล้ว ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันและช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับเกษตรกรเป้าหมายก็คือเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่ให้ผลผลิตแล้วมากกว่า 3 ปี จำนวน 1.5 แสนราย พื้นที่ไม่เกิน 2.25 ล้านไร่ โดยได้รับความช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริงในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่

โดยการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจะต้องแจ้งยืนยันขอรับสิทธิกับกรมส่งเสริมการเกษตร และจะต้องมีคุณสมบัติ คือมีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ และต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันกับกรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือนธันวาคม 2561ส่วนกรณีที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วก่อนปี 2561 ให้มาปรับปรุงเป็นข้อมูลปัจจุบันภายในเดือนธันวาคมนี้เช่นกัน และต้องเป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และให้ผลผลิตแล้วมากกว่า 3 ปีทั้งนี้ เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือยังต้องเป็นผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ รวมถึงปลูกในพื้นที่ให้สิทธิตามหนังสือของกรมป่าไม้ 47 รายการ วงเงิน 3,375 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรสามารถรักษาคุณภาพผลผลิตไว้ได้ ไม่ต้องรีบตัดปาล์มขาย มีระยะเวลาให้ผลปาล์มสะสมน้ำมันได้มากกว่าร้อยละ 18 ตามมาตรฐานจึงค่อยตัด

 

ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันต้องแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์ กับ กรมส่งเสริมการเกษตรกร โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เกษตรกรต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และบรรลุนิติภาวะ
 2. เป็นหัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันกับกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในเดือนธันวาคม 2561 กรณีที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วก่อนปี 2561 ให้มาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันภายในเดือนธันวาคม 2561 เช่นเดียวกัน
  ทั้งนี้ ทะเบียนบ้านที่นำมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะต้องมีการกำหนดบ้านเลขที่ และกรณีที่ย้ายเข้าทะเบียนบ้านใหม่ ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของกระทรวงมหาดไทย ก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
 3. เป็นเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 4. เป็นเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ รวมทั้งสิ้น 47 รายการ ตามหนังสือของกรมป่าไม้ ที่ ทส. 1602.3/2454 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
 5. เป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุมากกว่า 3 ปี)

ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านคณะกรรมการในระดับต่างๆ อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบสิทธิระดับตำบล ระดับอำเภอเป็นผู้รับรองสิทธิ์ และระดับจังหวัด เป็นผู้กำกับดูแล

 

สำหรับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จำนวน 3,458,206,250 บาท แบ่งเป็น

 • ค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน วงเงิน 3,375,000,000 บาท ใช้เงินทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสํารองจ่ายไปก่อนธกส, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, ธกส logo
 • ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าธรรมเนียมโอนเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 1,500,000 บาท และชดเชยต้นทุนเงินในอัตรา FDR + 1 (ปัจจุบัน FDR+1 = 2.175) วงเงิน 73,406,250 บาท
  ทั้งนี้ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป เพื่อชดเชยตามผลการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง
 • ค่าบริหารจัดการโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวงเงิน 8,300,000 บาท

สำหรับแหล่งงบประมาณที่จะนำมาใช้ในโครงการจะให้ ธ.ก.ส. สำรองจ่ายไปก่อน และให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไปเพื่อชดเชยตามผลการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง

 


ที่มา :
(thainews.prd.go.th) – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

(workpointnews.com) – Workpoint News

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน