ปลูกปาล์ม
การบรรยายและนิทรรศการ การปลูกปาล์มน้ำมันภาคตะวันออก


นิทรรศการ และการบรรยาย
เรื่อง
“การปลูกปาล์มน้ำมันภาคตะวันออก”
โดย : ดร. กวิน ปุญโญกุล

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ
ร่วมกับ โรงงานไทยอีสเทิร์น

ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม สหกรณ์ผู้ปลูกอ้อยและปาล์มน้ำมันจังหวัดชลบุรี จำกัด
อำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี


หัวข้อบรรยาย:

– ทิศทางแนวโน้มปาล์มน้ำมันในประเทศไทย
– การพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก
– เทคนิคการสร้างสวนปาล์มน้ำมัน และการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
– แนะนำปุ๋ยตรามงกุฎในช่วงระยะเวลาการใช้กับปาล์มน้ำมัน


กำหนดการ:

8.00-8.30 น. ลงทะเบียน

8.30-9.00 น. ประธานกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกอ้อยและปาล์มน้ำมันจังหวัดชลบุรี จำกัด
สวัสดีเกษตรกร, วีดีโอเทอราโกร, วีดีโอซีพีไอ

9.00-9.45 น. บรรยายด้านตลาดและอนาคตปาล์มน้ำมัน
วิทยากร : ดร. กวิน ปุญโญกุล

9.45-10.30 น. บรรยายเรื่อง การจัดการสวนปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิต
วิทยากร : ดร. กวิน ปุญโญกุล

10.30-10.45 น. พักเบรก

10.45-11.30 น. โครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
โดย ความร่วมมือระหว่างปุ๋ยตรามงกุฏ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เจ้าหน้าที่ บจก. ซีพีไอ อะโกรเทค)

11.30-12.00 น. แนะนำผลิตภัณฑ์ปุ๋ยตรามงกุฏ/ โปรโมชั่น

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. การบรรยายเชิงปฏิบัติในแปลงเกษตรกรตัวอย่าง


สอบถามรายละเอียด โทร.
092-257-2658 (คุณแวร์)
091-578-3936 (คุณเอก)
081-364-9989 (คุณใหม่)


แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน