การบรรยายเรื่อง
“การจัดการธาตุอาหารปาล์มน้ำมัน”

โดย : รศ.ดร สุมิตรา ภู่วโรดม

ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ดินและพืช จุลชีววิทยาดิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร


กำหนดการ:

8.00 -8.30 น. ลงทะเบียน

8.30 -9.00 น. บรรยายเรื่อง “เทคนิคการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันเบื้องต้น
วิทยากร : คุณวรวุฒิ ยอดพุทธ
หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ

9.00 -11.00 น. บรรยายเรื่อง “การจัดการธาตุอาหารปาล์มน้ำมัน
วิทยากร : รศ.ดร สุมิตรา ภู่วโรดม
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ดินและพืช จุลชีววิทยาดิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

11.00 -12.00 น. ซักถามและตอบปัญหา

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน


แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน