สวนปาล์ม

สวนปาล์ม แปลงใหญ่ปาล์ม จ.ตรัง ต้นทุนลดฮวบ รายได้เกษตรกรเพิ่มเกือบ 7 พัน/ไร่/ปี – “บิ๊กฉัตร” ปลื้มนโยบายมาถูกทาง

สวนปาล์ม, แปลงใหญ่ม นโยบาย, กระทรวงเกษตร
สวนปาล์ม แปลงใหญ่ปาล์ม จ.ตรัง ต้นทุนลดฮวบ รายได้เกษตรกรเพิ่มเกือบ 7 พัน/ไร่/ปี – “บิ๊กฉัตร” ปลื้มนโยบายมาถูกทาง

23 มิ.ย. 2560 ทำเนียบรัฐบาล – พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ที่กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนและผลักดันมาตลอดในระยะสองปีที่ผ่านมา ปัจจุบันพบว่า มีเกษตรแปลงใหญ่ทั้งประเทศ 2,138 แปลง รวมพื้นที่ 3.10 ล้านไร่ เกษตรกร 225,010 ราย จำนวน 67 ชนิดสินค้า
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประเมินผลการดำเนินการพบว่า เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 992 – 1,565 บาท/ไร่
และหนึ่งในตัวอย่างพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่เห็นผลชัดเจน คือ เกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน อ.สิเกา จ.ตรัง ที่มีการผลิตในพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมตาม Agri-Map มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุดใน จ.ตรัง พื้นที่ 44,074 ไร่ โดยเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนการปลูกปาล์มแบบเดิม มารวมกันจัดตั้งกลุ่มในรูปวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน กลุ่มสิเกา-วังวิเศษ” มีสมาชิก 99 ราย พื้นที่ 182 แปลง มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2,756 ไร่ เป็นลักษณะเกษตรแปลงใหญ่ และได้นำระบบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) มาใช้ คือ การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรฯ ได้เข้าไปให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร ซึ่งมีฐานเรียนรู้ 3 ฐาน คือ
1) การจัดการสวนปาล์มน้ำมันก่อนให้ผลผลิต
2) การจัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วง 10 ปีแรกของการปลูก
3) การจัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วง 10 ปีหลังของการปลูก

โดยผลการดำเนินการ สามารถลดต้นทุน อาทิ ค่าปุ๋ย ที่ได้ปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงาน เช่น ทะลายปาล์ม/ขี้เค้ก ในอัตราอย่างน้อยไร่ละ 1 ตัน ลดต้นทุนได้ไร่ละ 1,000 บาท มีการตรวจดินเบื้องต้นเพื่อจัดทำเป็นปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งปุ๋ยสั่งตัดราคาถูกกว่าปุ๋ยทั่วไป 5 บาท/กก. ซึ่งจะใช้ปุ๋ยไร่ละ 264 กก. สามารถลดต้นทุนปุ๋ยได้ ไร่ละ 1,320 บาท
ขณะเดียวกัน ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยก่อนเข้าร่วมเกษตรแปลงใหญ่ มีผลผลิตเฉลี่ย 3.2 ตัน/ไร่/ปี หลังเข้าร่วมโครงการ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 4.2 ตัน/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 31 ผลผลิตเพิ่มขึ้นไร่ละ 4,000 บาท และจากการเข้าร่วมตามมาตรฐาน RSPO ราคาเพิ่มขึ้น 0.15 บาท/กก. เพิ่มขึ้นไร่ละ 630 บาท รวมแล้ว ใน 1 ไร่ ลดต้นทุนได้ 2,320 บาท เพิ่มราคาผลผลิตได้ 4,630 บาท รวมแล้วเกษตรมีเงินเพิ่ม 6,950 บาท/ไร่/ปี

“เกษตรแปลงใหญ่หรือ Collaborative Farming ที่หลายๆ ประเทศกำลังนำมาใช้ในเร็วๆ นี้ เช่น ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย เพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตรในด้านโครงสร้างแรงงาน การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต การถ่ายทอดความรู้ การใช้เทคโนโลยีร่วมกัน และ การบริหารจัดการ/การตลาด ซึ่งต้องทำงานร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ 2 ข้อ คือ
1. เกษตรกรมีรายได้เพียงพอ/มีเกียรติความภาคภูมิใจ
2. มีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพที่ตรงความต้องการผู้บริโภคนั้น
ซึ่งประเทศไทยได้ดำเนินการอย่างจริงจังมาแล้วสองปี และผลักดันต่อเนื่อง โดยหลายพื้นที่เริ่มเห็นผลชัดเจน ซึ่งสะท้อนได้ว่านโยบายเดินมาถูกทางแล้ว โดยในอีก 5 ปีข้างหน้า กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าหมายว่าประเทศไทยจะมีเกษตรแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ล้านไร่ ร่วมกันผลักดันเกษตรแปลงใหญ่” พลเอก ฉัตรชัย กล่าว
สวนปาล์ม


ที่มา : ข่าวทำเนียบรัฐบาล thaigov.go.th – วันศุกร์ 23 มิถุนายน  2560

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน