การเก็บข้อมูลทางกายภาพของต้นปาล์มน้ำมัน มีวิธีอย่างไรบ้าง?

การจดบันทึกปาล์มน้ำมัน

การเก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพของต้นปาล์มน้ำมัน ควรเก็บข้อมูลต่างๆ ให้ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ในงานทดลองวิจัยปาล์มน้ำมัน  และเพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาประมวลผลได้โดยมีความแม่นยำสูงสุด ข้อมูลที่ได้จึงมีประโยชน์ในการใช้เปรียบเทียบสายพันธุ์ หรืองานทดลองเพื่อหาอัตราปุ๋ยต่างๆ

การเก็บข้อมูลที่ดีควรครอบคลุมข้อมูลของปาล์มน้ำมัน ดังต่อไปนี้

 1. วัดความสูงทรงพุ่ม (canopy height) วัดความสูงของต้นปาล์มโดยใช้ไม้เมตร วัดจากผิวดินจนถึงปลายยอดที่สูงที่สุดของใบ

  การวัดความสูงทรงพุ่ม (canopy height)
 2. วัดเส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น (trunk diameter) ใช้ตลับเมตร วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของโคนต้น ตามแนวนอนขนานกับพื้นดิน จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งของโคนต้น
 3. วัดความยาวทางใบ (leaf length) ใช้ตลับเมตรวัดความยาวทางใบ โดยเลือกใบที่สมบูรณ์เป็นตัวแทนของต้น คือ ทางใบต้องไม่หักพับเสียหาย โดยเริ่มวัดจากส่วนโคนของทางขึ้นไปจนถึงปลายใบ
 4. นับจำนวนใบประกอบ (number of leaflet) นับจำนวนใบย่อยบนทางใบต้นละ 1 ทางใบ
 5. วัดค่าความเขียวใบ (SPAD Index)ใช้เครื่องวัดความเขียวใบ (Chlorophyll meter รุ่น SPAD 505, บริษัท Minolta Camera, ประเทศญี่ปุ่น) วัดความเขียวของใบย่อยที่อยู่ตรงกึ่งกลางทางใบของทางใบตัวแทนที่สมบูรณ์ จำนวน 5 ตำแหน่งกระจายทั่วทั้งแผ่นใบ สำหรับต้นปาล์มที่มีทางใบยังไม่ถึง 9 ใบ และวัดทางใบลำดับที่ 9 สำหรับปาล์มเล็กอายุ 2-5 ปี และทางใบที่ 17 สำหรับปาล์มอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป

  การวัดค่าความเขียวใบ (SPAD Index)
 6. นับจำนวนช่อดอก (number of female, male and mixed fluorescence) นับจำนวนช่อดอกเพศเมีย เพศผู้ และดอกไม่สมบูร์ที่ปรากฎบนต้น เพื่อนำไปคำนวณอัตราส่วนช่อดอกเพศเมีย (sex ratio)

  ลักษณะช่อดอกปาล์มน้ำมันเพศต่างๆ
 7. ทดสอบความเข้มข้นของธาตุอาหารพืชของใบ มีขั้นตอนดังนี้
 • เก็บตัวอย่างใบย่อยตรงบริเวณกึ่งกลางของทางใบ โดยใช้ทางใบที่ 9 สำหรับต้นปาล์มอายุน้อยกว่า 6 ปี และทางใบที่ 17 สำหรับต้นปาล์มอายุมากกว่า 6 ปี ขึ้นไป
 • จากนั้นนำมาอบให้แห้งที่ 80°C เป็นเวลา 24 ชม.
 • ส่งวิเคราะห์เพื่อหาความเข้มข้นของธาตุอาหารพืช จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ N, P, K, Ca, Mg, B, Zn, Cu, Fe และ Mn ได้ที่งานบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
การนับทางใบเพื่อเก็บตัวอย่างใบนำไปวิเคราะห์ธาตุอาหาร
การเก็บตัวอย่างใบเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช

 

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน