ปลูกพืชแซม ในสวนปาล์มน้ำมัน ปลูกอะไรดี? ช่วยเพิ่มรายได้ และไม่กระทบผลผลิตปาล์ม

ภาพแสดง ปลูกพืชชนิดต่างๆแซมภายในสวนปาล์มน้ำมัน


ปลูกพืชแซม ในสวนปาล์มน้ำมัน
(Oil Palm Intercropping) จากการทดสอบได้แก่ พืช 5 ชนิดดังนี้

  1. ปลูกปาล์มน้ำมันเชิงเดี่ยว (Oil palm plantations)
  2. ปลูกปาล์มน้ำมัน ร่วมกับ โกโก้ (Cocoa)
  3. ปลูกปาล์มน้ำมัน ร่วมกับ ยางพารา (Rubber tree)
  4. ปลูกปาล์มน้ำมัน ร่วมกับ ถั่วลิสง (Groundnut)
  5. ปลูกปาล์มน้ำมัน ร่วมกับ มันสัมปะหลัง (Cassava)
ถั่ว (Groundnut)
ขอบคุณภาพจาก : wikimedia.org
โกโก้ (Cocoa หรือ Coco)
ขอบคุณภาพจาก : pixabay.com
มันสำปะหลัง (Cassava)
ขอบคุณภาพจาก : pixabay.com
ยางพารา (Rubber tree)
ขอบคุณภาพจาก : news.mongabay.com/

จากตารางแสดงผลผลิตของปาล์ม เมื่อปลูกปาล์มน้ำมันร่วมกับพืชแต่ละชนิด พบว่า
ปาล์มน้ำมันนั้นสามารถปลูกร่วมกับพืชล้มลุกได้เฉพาะในระยะ 2-3 ปีแรก โดยไม่กระทบกับผลผลิต ส่วนการปลูกร่วมกับพืชยืนต้นควบคู่ไปกับการปลูกปาล์ม จะทำให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันลดลงอย่างมาก

ปลูกพืชแซม ในสวนปาล์มน้ำมัน ปลูกอะไรดี? ช่วยเพิ่มรายได้ และไม่กระทบผลผลิตปาล์ม

เปรียบเทียบภาพรวม 25 ปี ของการปลูกปาล์มเชิงเดี่ยว และ การปลูกปาล์มร่วมกับพืชอื่น พบว่า การปลูกปาล์มน้ำมันร่วมกับถั่วลิสง และปลูกปาล์มน้ำมันร่วมกับมันสัมปะหลัง ปาล์มน้ำมันมีมวลแห้งของผลผลิต (oil palm fruit) ไม่แตกต่างกัน เพราะการปลูกถั่วลิสงและมันสัมปะหลัง ร่วมกับปาล์มน้ำมันนั้นมีเพียงแค่ในช่วงระยะ 2-3 ปีแรก

ส่วนการปลูกปาล์มน้ำมันร่วมกับโกโก้ และ การปลูกปาล์มน้ำมันร่วมกับยางพารา จะทำให้ผลผลิตรวมของปาล์มลดลง


ที่มา :
Dienke Stomph. 2017. Smallholder oil palm: space for diversification. M.S. Thesis, Wageningen University & Research.

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน