ปุ๋ยปาล์ม ที่ดี ควรเป็นอย่างไร? มีธาตุอะไรบ้าง? ต้องใส่เท่าไร?

ปุ๋ยปาล์ม

อบรม, สวนปาล์ม, ทำสวนปาล์ม, ดูแลสวนปาล์ม, ตารางใส่ปุ๋ยปาล์ม

ปุ๋ยปาล์ม ที่ดีที่จะทำให้ต้นปาล์มน้ำมันมีผลผลิตสูงได้ ปุ๋ยปาล์มที่ดีต้องคำนึงถึงหลักการพื้นฐานของปาล์ม เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ผลิตน้ำมัน (lipid) ได้ในปริมาณสูงกว่าพืชชนิดอื่น และเพราะพืชนั้นต้องใช้พลังงานและธาตุอาหารในการสร้างไขมัน ในปริมาณสูงกว่าการสร้างน้ำตาลและโปรตีน
ดังนั้นต้นปาล์มน้ำมันจึงต้องการปุ๋ยในปริมาณมาก หากอาศัยแต่ธาตุอาหารที่อยู่ในดินอาจไม่เพียงพอสำหรับการให้ได้ผลผลิตปาล์มในปริมาณสูง ดังนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีให้ถูกต้องตรงตามหลักการจึงเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มผลผลิต .

 

ดังนั้น ปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน ที่ดี ต้องประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ

  1. ตรงตามความต้องการของต้นปาล์ม การศึกษาความต้องการธาตุอาหารของต้นปาล์มน้ำมัน ทำโดยการศึกษามวลชีวภาพและวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุอาหารในส่วนต่างๆ ของต้น ได้แก่ ส่วนที่ไม่ถูกเคลื่อนย้ายออกจากแปลง เช่น ราก ลำต้น ทางใบ ช่อดอกเพศผู้ และส่วนที่นำออกจากแปลง คือ ผลผลิตทะลายปาล์ม ปริมาณธาตุอาหารที่ต้นปาล์มต้องการคือ ปริมาณธาตุอาหารที่ปรากฏในชิ้นส่วนต่างๆ ของต้นปาล์ม คำนวณจากผลคูณของมวลแห้งกับความเข้มข้นของธาตุอาหารแต่ละชนิด
  2. ครบตามชนิดของธาตุอาหารที่จำเป็น พืชทุกชนิดต้องการธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเติบโตทั้งหมด 16 ชนิด แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้จากอากาศและน้ำ คือ C, H, O ส่วนอีก 13 ชนิด ได้มาจากปุ๋ย แบ่งเป็นธาตุอาหารหลัก 6 ชนิด คือ N, P, K, S, Ca, Mg และจุลธาตุ 7 ชนิด คือ B, Cu, Zn, Mo, Cl, Fe และ Mn ต้นปาล์ม ต้องการจุลธาตุ B, Cu และ Zn อย่างชัดเจนต่อเนื่องมากกว่าจุลธาตุชนิดอื่น
  3. ครบตามจำนวนสำหรับชดเชยผลผลิต ปริมาณของธาตุอาหาร สำหรับต้นปาล์มน้ำมันแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ใช้สำหรับเลี้ยงต้นส่วนที่เจริญอยู่ในแปลง ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อปีเฉลี่ยคงที่ ส่วนที่สอง ใช้สำหรับเลี้ยงผลผลิตทะลายปาล์มที่นำออกจากแปลง ซึ่งเพิ่มขึ้นตามระดับของผลผลิต ต้นปาล์มที่อายุเท่ากัน อาจจะมีผลผลิตได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ การจัดการ และสภาพแวดล้อม การใส่ปุ๋ยตามระดับผลผลิตจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้ได้ผลผลิตสูงและลดต้นทุนค่าปุ๋ยลง

การใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องเพื่อเพิ่มผลผลิตทะลายปาล์ม จึงต้องใส่ให้ตรงตามความต้องการของต้นปาล์ม ครบตามชนิดธาตุอาหาร และครบจำนวนตามระดับของผลผลิต

ปาล์มต้องการธาตุอาหาร

ใส่ปุ๋ยอย่างไรให้ได้ผลผลิตสูง

เมื่อได้ปุ๋ยที่ดีแล้ว วิธีการหรือเทคนิคในการใส่ปุ๋ยก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ต้นปาล์มน้ำมันได้รับธาตุอาหารจากปุ๋ยสูงสุด จึงมีแนวทางปฎิบัติดังนี้

สำหรับต้นปาล์มเล็ก อายุ 1 – 3 ปี

1. กำจัดวัชพืชรอบโคนต้นให้สะอาด
2. ใช้อินทรียวัตถุคลุมผิวดิน เช่น ทะลายเปล่า ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์
3. ถ้าตรวจวัดแล้วพบว่าดินเป็นกรด ให้ปรับค่ากรด-ด่างของดิน (pH) โดยการใส่ปูนโดโลไมท์ รอบทรงพุ่ม ปริมาณ 1 กิโลกรัม/ต้น/ปี
4. หว่านปุ๋ยรอบทรงพุ่ม ตามแนวทรงกลมของปลายใบ

ปาล์มใหญ่ ที่เริ่มตัดเก็บทะลาย

1. กำจัดวัชพืชรอบโคนต้นให้สะอาด เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บลูกร่วง
2. ใช้อินทรียวัตถุคลุมผิวดิน เช่น ทะลายเปล่า ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และให้เริ่มวางทางใบที่ตัดลงมาจากต้นไว้ระหว่างแถว
3. ถ้าตรวจวัดแล้วพบว่าถ้าดินเป็นกรด ให้ปรับค่ากรด-ด่างของดิน (pH) โดยการใส่ปูนโดโลไมท์ บริเวณกองทาง ปริมาณ 2-3 กิโลกรัม/ต้น/ปี
4. หว่านปุ๋ยบริเวณกองทาง ที่กองไว้ระหว่างต้นของต้นปาล์ม เพราะเป็นบริเวณที่รากอยู่มาก เนื่องจากมีความชื้นสูงและมีอินทรียวัตถุให้ปุ๋ยยึดเกาะ ช่วยลดการชะล้างของปุ๋ย

ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, ปุุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยใส่ปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มที่ดีที่สุด, ปุ๋ยใส่ปาล์มยี่ห้อไหนดี, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, ปุ๋ยใส่ต้นปาล์ม, ปลูกปาล์ม, ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยสำเร็จรูป, ไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส,โพแทสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน, ทองแดง, สังกะสี, ปุ๋ยบำรุงปาล์ม, การให้ปุ๋ย, การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน “ซีพีไอ พลัส” ปุ๋ยที่วิจัยจากความต้องการของต้นปาล์มนำ้มัน – โทร. 077-975-222

ต้องใส่ปุ๋ยในปริมาณเท่าใด?

สูตรปุ๋ยปาล์มเล็ก 23-6-15+

2MgO + 0.32B + 0.11Cu + 0.23Zn
สูตรบำรุงต้น เร่งการเจริญเติบโต: เหมาะสำหรับต้นปาล์มอายุ 1-3 ปี หลังปลูก สูตรนี้จะมีธาตุอาหารที่จำเป็นครบและเพียงพอ ช่วยบำรุงให้ต้นปาล์มสมบูรณ์ โคนต้นใหญ่ ใบเขียวเข้ม สามารถสังเคราะห์แสงได้ดี


อายุต้นปาล์ม
(ปี)

 


ปริมาณการใส่ปุ๋ย
(กิโลกรัม/ต้น/ปี)

 

1

2.5

2

3.0

3

3.5

 

สูตรปุ๋ยปาล์มใหญ่ 12-5-20+

3.17MgO + 0.38B + 0.1Cu + 0.2Zn
สูตรบำรุงต้น เร่งผลผลิต: เหมาะสำหรับต้นปาล์มที่เริ่มให้ผลผลิต เป็นสูตรที่มีธาตุอาหารครบ ช่วยบำรุงต้นปาล์มให้สมบูรณ์ จึงช่วยเร่งให้ปาล์มมีผลผลิตเร็ว

ปริมาณผลผลิตทะลายปาล์มที่เก็บเกี่ยวได้
(ตัน/ไร่/ปี)

ปริมาณแนะนำในการใส่ปุ๋ย
(
กิโลกรัม/ต้น/ปี)

2.0

9.0

2.5

9.5

3.0

10.0

3.5

10.5

4.0

11.0

4.5

11.5

5.0

12.0

5.5

12.5

6.0

13.0

6.5

13.5

7.0

14.0

 

สูตรปุ๋ยปาล์มใหญ่ 15-5-25+

2.01MgO + 0.34B + 0.1Cu + 0.2Zn
สูตรเพิ่มผลผลิต: เหมาะสำหรับต้นปาล์มที่เริ่มให้ผลผลิต ซึ่งจะมีธาตุอาหารครบ ช่วยเพิ่มน้ำหนักทะลาย ผลปาล์มเต่ง ไม่ฝ่อไม่ลีบ และให้ผลผลิตต่อเนื่อง

ปริมาณผลผลิตทะลายปาล์มที่เก็บเกี่ยวได้
(ตัน/ไร่/ปี)

ปริมาณแนะนำในการใส่ปุ๋ย
(กิโลกรัม/ต้น/ปี)

2.0

6.5

2.5

7.0

3.0

7.5

3.5

8.0

4.0

8.5

4.5

9.0

5.0

9.5

5.5

10.0

6.0

10.5

6.5

11.0

7.0

12.0

อ่านบทความ : สูตรใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน และการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันให้ได้ผลผลิตสูง และลดต้นทุน


แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน