วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน มีขั้นตอนอย่างไร?
…ซีพีไอ มีคำตอบ

วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์ม

   การผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันในทางการค้า จะต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ลูกผสม เทเนอรา เมื่อได้เมล็ดพันธุ์จากต้นแม่ดูรา ที่ผสมด้วยละอองเกสรจากต้นพ่อฟิสิเฟอราแล้ว นำทะลายที่สุกหลังจากการผสม เข้าสู่ขั้นตอนการเพาะเมล็ดพันธุ์
การรับทะลายปาล์มที่ผ่านการผสมแล้ว เพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้อง ในส่วนของ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ได้มีการทวนสอบโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อป้องกันความผิดพลาด จากนั้นบ่มทะลายไว้ 3-5 วันเพื่อให้ทะลายปาล์มสุกเต็มที่ง่ายต่อการแยกผลออกจากช่อทะลาย มีหลายวิธี เช่น การใช้มีดหรือขวานสับแยก การใช้เครื่องจักร เป็นต้น จากนั้นแยกส่วนของเปลือกที่เป็นเส้นใยออก จะได้ส่วนของเมล็ดที่ยังมีส่วนเส้นใยอยู่ ให้นำไปแช่น้ำและนำมาขัดซ้ำอีกครั้งเพื่อให้เมล็ดสะอาด นำไปผึ่งให้แห้ง เมล็ดที่ได้จะเรียกว่า เมล็ดแห้ง (Dry seed) เมล็ดที่ได้จะต้องคัดแยกขนาดโดยใช้ตะแกรงร่อนและแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกก่อน จากนั้นสามารถนำไปเพาะงอกได้เลยหรือนำไปเก็บรักษาไว้ก่อน

วิธีเพาะเมล็ดปาล์มน้ำมัน

วิธีเพาะเมล็ดปาล์มน้ำมัน
วิธีเพาะเมล็ดปาล์มน้ำมัน

เพาะเมล็ดปาล์ม

การเก็บรักษาเมล็ด นำเมล็ดที่ได้ เก็บรักษาไว้ในถุงพลาสติกที่หนา หรือซ้อนสองชั้น ปิดปากถุงให้สนิท เพื่อรักษาความชื้นในเมล็ดไว้ที่ 18±1% โดยเก็บเมล็ดไว้ที่อุณหภูมิ 18-20 °C โดยเก็บรักษาไว้ไม่เกิน 1 ปี

การเพาะเมล็ดปาล์มน้ำมัน

การเพาะเมล็ดปาล์มน้ำมัน

วิธีเพาะเมล็ดปาล์มน้ำมัน

การเพาะงอก นำเมล็ดแห้งที่เก็บรักษาไว้ ไปแช่น้ำเพื่อให้ความชื้นยังคงอยู่ที่ 18-20% จากนั้นนำเมล็ดใส่ไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท ไปอบร้อนที่อุณหภูมิ 40±1°C เป็นเวลา 40-60 วัน เพื่อแก้การพักตัวของเมล็ด (dormancy overcoming or breaking) เปิดฝาเพื่อเพิ่มความชื้นและเปลี่ยนอากาศทุกๆ 7 วัน เมื่อครบกำหนดให้ย้ายเมล็ดมาไว้ที่อุณหภูมิห้อง เมล็ดจะเริ่มงอก

วิธีเพาะเมล็ดปาล์มน้ำมัน

ซีพีไอ ไฮบริด

ซีพีไอ ไฮบริด

เมื่อเมล็ดเริ่มงอกจะทำการคัดแยกเมล็ดที่ผิดปกติออก จากนั้นนำเมล็ดที่สมบูรณ์ไปบรรจุในบรรจุภัณฑ์ จัดส่งให้แปลงเพาะกล้า ผลิตเป็นกล้าปาล์มน้ำมัน

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน