ปาล์มดก หรือไม่ดก..ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

ปาล์มดก หรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 อย่างคือ

1. พันธุ์ปาล์ม

พันธุ์ปาล์มน้ำมันเพราะ “พันธุ์” คือ พันธุกรรมที่ความคุมการแสดงออกของสิ่งต่างๆ ภายในต้นปาล์มน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็น ให้ทะลายเยอะ, ให้ทะลายน้อย, ขนาดทะลายเล็ก, ขนาดทะลายใหญ่, เปอร์เซ็นต์น้ำมันมาก, เปอร์เซ็นต์น้ำมันน้อย, ต้นเตี้ย, ต้นสูง, ทางใบสั้น, ทางใบยาว ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ถูกความคุมด้วยพันธุกรรมทั้งสิ้น ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญอันดับหนึ่งในการปลูกปาล์มน้ำมัน คือ “พันธุ์”

 

 

2. สภาพแวดล้อม

สวนปาล์มน้ำมัน, ดูแลสวนปาล์มน้ำมัน, สวนปาล์ม

สภาพแวดล้อม ถือเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ, ปริมาณน้ำฝน, ความเข้มแสง, สภาพดิน, ความเป็นกรด-ด่าง เป็นต้น ดังนั้นถึงแม้ว่าพันธุ์จะเป็นตัวควบคุมการแสดงออกของลักษณะต่างๆ ในต้นปาล์มน้ำมัน แต่ถ้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การแสดงออกของลักษณะต่างๆ นั้นจะเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงในเขตที่มีปริมาณน้ำฝนสูง เมื่อนำไปปลูกในเขตที่มีปริมาณน้ำฝนต่ำ ผลผลิตที่ได้จะลดลง ขนาดทะลายเล็กลง จำนวนทะลายลดลง เปอร์เซ็นต์น้ำมันลดลง ทะลายเน่า ช่อดอกฝ่อ เป็นต้น ดังนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า ความสามารถในการแสดงออกของพันธุ์ปาล์มนั้นๆ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

 

 

3. การจัดการ

ซีพีไอ อะโกรเทค, ชุมพร, ซีพีไอ, CPI, น้ำมันปาล์ม ลีลา, พันธุ์ปาล์มน้ำมัน, ปาล์มน้ำมัน, ต้นกล้า ปาล์มน้ำมัน, เมล็ด พันธุ์ปาล์มน้ำมัน

การจัดการ เป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้ 2 ปัจจัยแรก เพราะถึงแม้ว่าจะได้พันธุ์ปาล์มที่ดี ปลูกในสภาพแวดล้อมที่ดี แต่ถ้าการจัดการไม่ดี เช่น ไม่ใส่ปุ๋ย ไม่ดูแลรักษา ถือคติปลูกปาล์มแล้วให้เทวดาเลี้ยง แบบนี้แล้วถึงแม้ว่าจะได้พันธุ์ดีแค่ไหนมาปลูกสุดท้ายผลผลิตที่ได้ก็จะไม่เต็มศักยภาพของพันธุ์ปาล์มน้ำมันนั้นๆ คือให้ผลผลิตต่ำนั้นเอง

 

เคล็ดลับ ทำให้ ปาล์มน้ำมัน ทะลายดก

ดังนั้นถ้าปลูกปาล์มน้ำมันแล้วอยากให้ได้ปาล์มดก ต้องเลือกพันธุ์ปาล์มให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่จะนำไปปลูก และต้องมีการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม ใส่ปุ๋ยให้ถูกที่ ถูกเวลา ถูกอัตราส่วน สุดท้ายผลผลิตที่ได้ก็จะถูกใจ

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน