ปาล์มใบบิด เกิดได้อย่างไร ดีหรือเลว ใช่โรคปาล์มหรือไม่? แก้อย่างไร ฟันทิ้งดีไหม?
…ซีพีไอ มีคำตอบ

 

ปาล์มใบบิด……..?

ปาล์มใบบิด ใบบิดในปาล์ม
(ภาพที่1)

ลักษณะใบบิดในปาล์มน้ำมัน หรือที่เรียกว่า crown disease จะเริ่มพบในช่วงที่ปาล์มน้ำมันอายุได้ประมาณ 12-18 เดือน (Suwandi and Kondo, 2012) ดังภาพที่ 1 แต่ลักษณะใบบิดจะหายไปเองซึ่งจะเร็วหรือช้าขึ้นกับพัฒนาการของปาล์มน้ำมันในแต่ละต้น และอาการใบบิดจะหายไปเมื่อปาล์มน้ำมันมีอายุมากขึ้น (ธีระ, 2554)

 

 

เกิดได้อย่างไร…….?

ปาล์มใบบิด ใบบิดในปาล์ม
(ภาพที่2)

ลักษณะใบบิดจะพบได้ในช่วงที่ปาล์มน้ำมันมีอายุระหว่าง 12-18 เดือน (Suwandi and Kondo, 2012) ซึ่งเป็นช่วงที่ปาล์มน้ำมันมีอัตราการสร้างทางใบสูงประมาณ 30-40 ทางใบ/ปี (Coeley and Tinker, 2003) โดยในระหว่างการสร้างทางใบที่รวดเร็ว ส่งผลให้เซลล์ที่เป็นโครงสร้างของทางใบมีความแข็งแรงไม่พอ จึงเกิดการหักงอตรง บริเวณ กึ่งกลางของทางใบ และบางต้นจะมีอาการใบย่อยแห้งตายตรงบริเวณใบที่หักงอร่วมด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก ในการหักงอของทางใบส่งผลกระทบกับท่อน้ำและท่ออาหารบางส่วน ทำให้ไม่สามารถส่งอาหารไปเลี้ยงใบย่อยดังกล่าวได้จึงเกิดอาการใบย่อยแห้งตายดังภาพที่ 2 ในการเกิดลักษณะใบบิดจะพบในต้นปาล์มน้ำมันที่มีอัตราการสร้างทางใบที่เร็วกว่าปกติ ซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนแฝง (Berchoux and Gascon, 1963) ดังนั้นในปาล์มน้ำมันทุกพันธุ์จึงมีโอกาสเกิดลักษณะใบบิดได้

 

ดีหรือเลว……..?

ปาล์มใบบิด ใบบิดในปาล์ม
(ภาพที่3)

ในปาล์มน้ำมัน เนื่องจากยังไม่สามารถทำให้ต้นพ่อแม่มีความคงตัวทางพันธุกรรมได้ 100% ทำให้ลูกผสมที่ได้ยังมีความแปรปรวนทางพันธุกรรม เมื่อนำไปปลูกในแปลงจะพบปาล์มน้ำมันอยู่ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีผลผลิตสูงสุด กลุ่มที่มีผลผลิตอยู่กลางๆ และกลุ่มที่ให้ผลผลิตต่ำ ดังนั้นในการมองว่าปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตสูงหรือต่ำจึงมองเป็นภาพรวม คือ มองที่ผลผลิตต่อไร่ต่อปีเป็นหลัก จะไม่มองเป็นรายต้น เพราะในสวนปาล์มน้ำมัน จะมีทั้งต้นที่ให้ผลผลิตสูงและต้นที่ให้ผลผลิตต่ำคละเคล้ากันไป ด้วยสาเหตุข้างต้นที่กล่าวมา เช่นเดียวกันในปาล์มน้ำมันที่มีอาการใบบิด จะมีรูปแบบการให้ผลผลิตเช่นเดียวกับปาล์มน้ำมันปกติ ดังนั้นไม่ว่าปาล์มน้ำมันจะมีลักษณะต้นปกติ หรือลักษณะใบบิด ก็มี
รูปแบบการให้ผลผลิตเช่นเดียวกันดังภาพที่ 3

 

 

แก้อย่างไร ฟันทิ้งดีไหม……….?

ปาล์มใบบิด ใบบิดในปาล์ม
(ภาพที่4)

อาการใบบิดจะหายไปเมื่อปาล์มน้ำมันมีอายุมากขึ้น (ธีระ, 2554) ดังภาพที่ 4 การดูแลรักษาก็ทำเหมือนต้นปาล์มปกติ คือ ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย ตามรอบการดูแลรักษา ดังนั้นถ้าพบลักษณะปาล์มน้ำมันใบบิดไม่ต้องฟันทิ้ง

 

 

 


เอกสารอ้างอิง :
Suwandi, Akino, S. and N. Kondo. 2012. Common spear rot of oil palm in Indonesia.
Plant Dis. 96: 537-543
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์. 2554. การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน. พิมพ์ครั้งที่ 1 โอ เอส พริ้นติ้งเฮ้าส์ จำกัด,
กรุงเทพฯ
Corley, R.H.V. and P.B. Tinker. 2003. The Oil Palm. Blackwell Science, USA.
Corley, R.H.V. and P.B. Tinker. 2003. The Oil Palm. Blackwell Science, USA. Cited
De, Berchoux, C. and J.P., Gascon. 1963. L’arcure defoliée du palmier à huile.
Elements pour l’obtention de lignes résistantes. Oléagineux. 18: 713–715.

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน