จุลินทรีย์ มีความสำคัญต่อปาล์มน้ำมันอย่างไร?

จุลินทรีย์ มีความสำคัญต่อปาล์มน้ำมันอย่างไร? วันนี้ ซีพีไอ มีคำตอบครับ…จุลินทรีย์ หรือ microorganism เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก ต้องส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จึงจะมองเห็น มีบทบาทและอิทธิพลต่อการเติบโตของสิ่งมีชีวิต มีทั้งที่เป็นประโยชน์และมีพิษ โดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินสามารถแบ่งออกได้ 6 กลุ่ม ดังนี้

ความสำคัญของจุลินทรีย์ต่อปาล์มน้ำมัน

  1. แบคทีเรีย (bacteria) มีจำนวนมากที่สุดในดิน ในดินที่อุดมสมบูรณ์หนึ่งกรัม จะมีแบคทีเรียตั้งแต่หนึ่งแสนถึงหนึ่งพันล้านโคโลนี จะเจริญเติบโตอยู่บนฟิล์มของน้ำที่เคลือบอนุภาคของดินอยู่ ช่วยย่อยอินทรีย์วัตถุ ตรึงไนโตรเจน เปลี่ยนแปลงรูปของธาตุอาหาร
  2. เชื้อรา (fungi) มีจำนวนรองลงมาจากแบคทีเรีย แต่มีมวลมากที่สุดในดิน ดินหนึ่งกรัมอาจมีเส้นใยของเชื้อรายาวได้เป็นสิบถึงหนึ่งร้อยเมตร สามารถย่อยอินทรีย์วัตถุได้ดีกว่าแบคทีเรีย และช่วยส่งเสริมการเกิดโครงสร้างดิน เชื้อรามี 3 ประเภทคือยีสต์(yeast) รา(mold) และเห็ด(mushroom)
  3. แอกติโนไมซีท (actinomyces) เป็นแบคที่เรียที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเชื้อรา คือสามารถสร้างเส้นใยได้เหมือนเชื้อราแต่มีขนาดเล็กเท่าแบคทีเรีย มักเจริญอยู่บนผิวดิน
  4. สาหร่าย (algae) มีเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ สามารถสังเคราะห์แสงได้ จึงช่วยเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นอินทรีย์วัตถุ เช่น สาหร่ายสีเขียว
  5. โปรโตซัว (protozoa) เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว จากการสำรวจพบว่ามีจำนวนถึง 45,000 ชนิด บางชนิดกินแบคทีเรีย จึงช่วยควบคุมสมดุลของแบคทีเรียในดิน
  6. ไวรัส (virus) มีขนาดเล็กมาก ไม่เพิ่มจำนวนเมื่ออยู่นอก host บางชนิดเป็นสาเหตุของเชื้อโรคพืช
  7. เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Tricoderma) อาศัยอยู่ในดิน โดยการย่อยซากพืชซากสัตว์และกินอินทรียวัตถุเป็นอาหาร สร้างเส้นใยสีขาว แต่จะสร้างส่วนขยายพันธุ์รวมเป็นกลุ่มหนาแน่นจนเป็นสีเขียว สายพันธุ์ของไตรโคเดอร์มา มีมากถึง 89 ชนิด ปัจจุบันมีการผลิตเชื้อชนิดนี้จำหน่ายซึ่งเป็นชนิดที่มีประโยชน์ในการควบคุมโรคพืช

 

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน